I 2005 ble alle aksjer i HNP overdradd/solgt til Haugaland Kraft, og i 2007 ble det første spadestikket satt i jorden. Primær hovedinfrastruktur (vei, vann, avløp, strøm og lavtrykks gassledning) fra området ved tunnelinnslaget for T-forbindelsen og ned til havneområdet, sto ferdig i 2009. Det har pågått næringsvirksomhet i parken siden 2010. Høsten 2013 åpnet et produksjonsanlegg for ferdigbetong, samtidig som NVE ga konsesjon til vindkraftverk på Gismarvik.

Gismarvik Havn
I 2010 startet arbeidet med å bygge havneområdet. Første byggetrinn med 110 meter dypvannskai og et 80 dekar stort bakareal, sto ferdig ved utgangen av 2011. I 2012 fikk havnen sin ilddåp i forbindelse med at ASCO Norge fikk i oppdrag av Statoil å forestå mellomlagring av 35 000 tonn olje- og gassrør til Gudrunfeltet. I sin evaluering fastslår Statoil at Gismarvik Havn besto testen på en god måte.

Gismarvik Havn blir ny offshorebase samt flerbrukshavn for Vestlandet.

Sentral beliggenhet
Med åpningen av T-forbindelsen høsten 2013, ligger næringsparken på Gismarvik nå helt sentralt i Haugesundregionen, bare 10 minutters kjøring fra Hydro Karmøy og vel 15 minutter fra Haugesund sentrum og Haugesund Lufthavn, Karmøy. Når Rogfast står ferdig i 2023, vil kjøretiden til Stavanger reduseres til 45 minutter. Ny og forbedret trase langs E 134 til Oslo vil i tillegg forkorte kjøretiden østover betydelig – det samme til Bergen og videre nordover når Hordfast etter hvert er på plass. Næringsparken på Gismarvik vil da få en unik beliggenhet i nasjonal sammenheng.

Status
Etablering av sekundær infrastruktur (VVA fram til tomter i delområde 1 ved T-forbindelsen) er påbegynt, og vil utvikles etter behov. Videre utbygging av Gismarvik Havn er under planlegging og vil bli effektuert i tråd med markedets etterspørsel og behov.